<style type="text/css">  
body {  
    -webkit-touch-callout: none;  
    -webkit-user-select: none;  
    -khtml-user-select: none;  
    -moz-user-select: none;  
    -ms-user-select: none;  
    user-select: none;  
}  
</style>  
<script langauge="javascript">  
document.oncontextmenu=function(e){return false;}  
</script>   
</head>

声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益 请联系邮箱:312334557@qq.com 我们将配合处理!

原文地址:《禁止页面被复制和禁止右键:》发布于2021-07-26 10:12:19